ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OIL & GAS

THALASSA OFFSHORE:


Υπεράκτιες Επιχειρήσεις Oil & Gas, για την υποστήριξη Υπεράκτιων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξέδρων Γεώτρησης Ανοικτής Θαλάσσης, Πλατφόρμες Παραγωγής, Φορτηγίδων πόντισης και εκσκαφής αγωγών, Pigging & SPM (συμπεριλαμβανομένου των καταδύσεων εξαρτημένων από την επιφάνεια, καταδύσεων κορεσμού και υπηρεσιών DSV & ROV).